Informacje o projekcie

Projekt „Uniwersytet Jutra” jest największym projakościowym projektem realizowanym na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.  Wydatki kwalifikowane tego Projektu wyniosą łącznie 38 766 953,96 zł, z czego 37 603 945,34 zł to dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto podkreślić, że „Uniwersytet Jutra’ realizowany na UAM jest pierwszym tak dużym Projektem w skali ogólnopolskiej. Żadna uczelnia w Polsce, przed Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, nie realizowała projektu projakościowego o takiej skali. Projekt rozpoczął się 1.03.2018 i będzie realizowany do 28.02.2022. O złożoności tego ogromnego przedsięwzięcia niech świadczy wniosek konkursowy, który liczy 868 stron i obejmuje 1015 pozycji budżetowych.

Podstawowym celem Projektu, jest „modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy” oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu. Ponadto projekt obejmie wsparciem studia doktoranckie, rozwój kadr oraz rozwój infrastruktury informatycznej uczelni. Bardzo cieszy nas to, że przygotowany przez nasz Uniwersytet wniosek uzyskał najwyższą ocenę wśród wszystkich aplikujących uczelni.

Zgodnie z zasadami konkursu, przedstawione zadania projektowe musiały obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 4 ze wskazanych przez NCBiR obszarów działań, czyli następujące moduły:

  1. programów kształcenia
  2. podnoszenia kompetencji
  3. programów stażowych
  4. wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
  5. studiów doktoranckich
  6. zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Należy wyraźnie podkreślić, że założeniem wyjściowym tego konkursu było przedstawienie takich zintegrowanych działań, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia i procesów (także zarządczych) wspierających kształcenie. Stąd w projekcie przygotowanym przez UAM zaplanowano szereg spójnych działań realizujących te cele.

W trakcie realizacji zadań projektowych wsparciem zostanie objętych ponad 5,5 tys. osób, w tym prawie 3700 studentów i doktorantów oraz 29 kierunków studiów. Projekt obejmuje 15 zadań, w tym:

  •  Zadanie 1: Rozwój kadr i infrastruktury informatycznej uczelni, dofinansowanie 4,8 mln zł
  •  Zadanie 2: Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich, dofinansowanie 7,4 mln zł
  • Zadania 3-15: Wzmocnienie oferty edukacyjnej i potencjału dydaktycznego 13 jednostek organizacyjnych naszej Uczelni, dofinansowanie 26,6 mln zł